حوصلہ مند

( حَوصَلَہ مَنْد )
{ حَو (و لین) صَلَہ + مَنْد }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - صاحب ہمت، عالی حوصلہ، اولوالعزم