آب آتش نما

( آبِ آتَشْ نُما )
{ آ + بے + آ + تَش + نُما }

تفصیلات


اسم آلہ
١ - (مجازاً) تلوار۔