آئینہ رنگ

( آئِینَہ رَنْگ )
{ آ + ای + نَہ + رَنْگ (ن غنہ) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - روشن، براق، چمکیلا۔