آخری دور

( آخِری دَور )
{ آ + خِری + دَور (و لین) }

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - (کسی چیز کا) اخیر عہد، اخیر زمانہ۔