تجارت خارجہ

( تِجارَتِ خارِجَہ )
{ تِجا + رَتے + خا + رِجَہ }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بیرونی تجارت، بر آمد۔