تجارت گاہ عالی

( تِجارَت گاہِ عالی )
{ تِجا + رَت + گا + ہے + عالی }

تفصیلات


اسم ظرف مکاں
١ - تجارتی مرکز، بڑی منڈی۔
  • emporium (syn. bari mandi)