ناسوت

( ناسُوت )
{ نا + سُوت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (تصوف) انسانی فطرت، نوعِ انسانی؛ انسانیت) (مجازاً) شریعت، ظاہری عبادت۔
  • humanity
  • human nature;  human kind