تسلیمی

( تَسْلِیمی )
{ تَس + لی + می }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تسلیم۔