خوش بختی

( خوش بَخْتی )
{ خُش (و معدولہ) + بَخ + تی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اقبال مندی، خوش نصیبی، خوشی قسمتی۔