خوش بدن

( خوش بَدَن )
{ خُش (و معدولہ) + بَدَن }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حسین پیکر، دلفریب، سڈول۔