خوش جمال

( خوش جَمال )
{ خُش(و معدولہ) + جَمال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حسین و جمیل، خوب صورت۔