خورسندگی

( خورْسَنْدَگی )
{ خُر (و معدولہ) + سَن + دَگی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی، مسرت، شادمانی۔