خورسندی

( خُورْسَنْدی )
{ خُر (و معدولہ) + سَن + دَی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - آسودگی، اطمینان، خورسندگی۔