خورد و خواب

( خُورْد و خواب )
{ خُر (و معدولہ) + دو (و مجہول) + خاب }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کھانا اور سونا، (کنایتاً) چین و آرام، عیش کوشی، غفلت۔