خاطر داری

( خاطِر داری )
{ خا + طِر + دا + ری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - آؤ بھگت، تواضع، مدارات، پاس و لحاظ۔