خاطر جمعی

( خاطِر جَمْعی )
{ خا + طِر + جَم + عی }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اطمینان، فراخت، چین۔