ناز و غمزہ

( ناز و غَمْزَہ )
{ نا + زو (و مجہول) + غَم + زَہ }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ناز نخرا۔