ناز و نیاز

( ناز و نِیاز )
{ نا + زو (و مجہول) + نِیاز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - لاڈپیار، چاؤ چوچلا، پیار اِخلاص۔
  • blandishments