نازو انداز

( نازو اَنْداز )
{ ناز + زو (و مجہول) + اَن + داز }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نازو ادا۔