نازو نعم

( نازو نِعَم )
{ نا + زو (و مجہول) + نِعَم }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نازبرداری، عیش و عشرت، لاڈپیار، چاؤ چوچلا۔