نارتھ

( نارْتھ )
{ نارْتھ }
( انگریزی )

تفصیلات


اسم ظرف زمان
١ - شمال، اُتر نیز شمالی۔