جرس دار

( جَرَس دار )
{ جَرَس + دار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (کنایۃً) قاصد، شاطر۔