جاگیر داری

( جاگیر داری )
{ جا + گیر + دا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جاگیر دار ہونے کی حالت و کیفیت، ملکیت، زمینداری۔