خوش داش

( خوش داش )
{ خُش (و معدولہ) + داش }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک پروردہ، تربیت کردہ۔