خوش دل

( خوش دِل )
{ خُش (و معدولہ) + دِل }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مسرور، خورسند، خوش مزاج، خوش طبمع۔