خوش دلی

( خوش دِلی )
{ خُش (و معدولہ) + دِلی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خوشی، شادمانی، سرور، مسرت۔