خوش طلعت

( خوش طَلْعَت )
{ خُش (و معدولہ) + طَل + عَت }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (کنایتاً) حسین، اچھا، خوبصورت۔