خوش فال

( خوش فال )
{ خُش (و معدولہ) + فال }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک شگون، نیک اختر۔