خوش فعلی

( خوش فِعْلی )
{ خُش (و معدولہ) + فِع + لی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - دلچسپ حرکت یا عمل۔