خوش اوقاتی

( خوش اَوقاتی )
{ خُش (و معدولہ) + اَو (و لین) + قا + تی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوش گزرانی، خوش حالی سے گزر بسر۔