خوش اندام

( خوش اَنْدام )
{ خُش (و معدولہ) + اَن + دام }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - حسین و جمیل بدن والا، سجیلے بدن کا، موزوں قامت۔