خوش امیدی

( خوش اُمِّیدی )
{ خُش (و معدولہ) + اُم + می + دی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - نیک توقع، اچھی امید۔