خوش اساس

( خوش اَساس )
{ خُش (و معدولہ) + اَساس }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک سرشت، نیک نہاد۔