خوش اختر

( خوش اَخْتر )
{ خُش (و معدولہ) + اَخ + تَر }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک طالع، نیک بخت، اقبال مند۔