خود نگری

( خود نِگَری )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + نِگَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خودداری، خودپسندی، خود آگاہی۔