خود نوشتہ

( خود نَوِشْتَہ )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + نَوِش + تَہ }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اپنے حالات زندگی خود تحریر کردہ۔