خودمختار

( خودمُخْتار )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + مُخ + تار }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - اپنے عمل پر قادر، بااختیار۔