خود مطلب

( خود مَطْلَب )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + مَط + لَب }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خود غرض، مفاد پرست۔