خود گری

( خود گَری )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + گَری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - اپنی شخصیت کی خودتربیت۔