خودفروش

( خودفَروش )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + فَروش (و مجہول) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - ضمیر فروش، بے کردار، بے ضمیر۔