خود فروشی

( خود فَروشی )
{ خُد (و معدولہ) (و معدولہ) + فَرو (و مجہول) + شی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ضمیر فروشی، بے کرداری، بے ضمیری۔