خود شکن

( خود شِکَن )
{ خُد (و معدولہ) + شِکَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - (عسکری) خود ہلاک، خود ہلاکی۔