خود سری

( خود سَری )
{ خُد (و معدولہ) + سَری }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - خودپسندی، غرور، خود رائی۔