خود سپاری

( خود سِپاری )
{ خُد (و معدولہ) + سِپا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خود سپردگی، بے خودی۔