خود رو

( خود رَو )
{ خُد (و معدولہ) + رَو (و لین) }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خود کار، خود بخود چلنے والی، بذات خود متحرک۔