خود روانی

( خود رَوانی )
{ خُد (و معدولہ) + رَوا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (طب) خود حرکیت، ازخود جاری ہونے کا عمل۔