خود روشن

( خود رَوشْن )
{ خُد (و معدولہ) + رَو (و لبین) + شَن }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خود بخود روشنی دینے والا، اپنے آپ روشن، بذات خود روشن۔