خود جوازی

( خود جَوازی )
{ خُد (و معدولہ) + جَوا + زی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - (نفسیات) ازخود درسلگی، موافقت۔