خود پیرائی

( خود پَیرائی )
{ خُد (و معدولہ) + پَے (ی لین) + را + ای }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نمائش، نمود، خودنمائی۔