خوش قدم

( خوش قَدَم )
{ خُش (و معدولہ) + قَدَم }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نیک قدم، خجستہ گام۔